+48 695 715 832 geoklas@geoklas.pl

Oferta

Realizujemy szeroki zakres usług geodezyjnych. Zapraszamy do zapoznania sie z naszą ofertą, a w razie pytań prosimy o kontakt.

+48 695 715 832

Realizujemy usługi geodezyjne:

1. USTALANIE I WYZNACZANIE PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI:

Przebieg i termin wykonania prac geodezyjnych kończących się wskazaniem położenia punktów granicznych na gruncie zależy od rodzaju dokumentacji określającej położenie punktów granicznych, znajdującej się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznych oraz od stanu znaków granicznych na gruncie.
W zależności od powyższych uwarunkowań, występują następujące warianty, przedstawione w kolejności od najprostszego, do najbardziej skomplikowanego.

 1. Wznowienie znaków granicznych
  – wyznaczenie pierwotnego położenia osadzonych w przeszłości znaków granicznych, które zostały zniszczone, przesunięte, lub uszkodzone. Po przyjęciu zgłoszenia zawiadamiam odpowiedni miejscowo Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który przygotowuje dokumentację archiwalną dotyczącą konkretnej nieruchomości. Po otrzymaniu materiałów zawiadamiam właścicieli nieruchomości oraz ich sąsiadów o czynnościach wznowienia znaków granicznych na gruncie z podaniem konkretnej daty i godziny spotkania. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo którejś ze stron nie wstrzymuje moich czynności. Efektem końcowym prac jest dla Państwa są znaki graniczne zakopane na gruncie oraz sporządzony operatu techniczny, który przekazuję do Starosty.
 2. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
  – ustalenie przebiegu granic, w przypadku braku dokumentacji umożliwiającej jednoznaczne wyznaczenie położenia punktów granicznych; praca wymagająca zgłoszenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz sporządzenia operatu technicznego, przyjmowanego po jego kontroli do zasobu państwowego; procedura wymaga zawiadomienia sąsiadów, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w celu potwierdzenia bezspornego przebiegu linii granicznych oraz podpisania protokołu na gruncie;
 3. Ustalenie przebiegu granic nieruchomości – rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym
  – czynności mające na celu ustalenie przebiegu granic nieruchomości, utrwalenie punktów granicznych oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji – w przypadku gdy brak jest dokumentacji określającej przebieg granic nieruchomości, lub gdy jest ona niewiarygodna lub niejednoznaczna; praca wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego przez wójta gminy lub burmistrza miasta; upoważniony geodeta zgłasza pracę geodezyjną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przeprowadza rozprawę graniczną w celu ustalenia przebiegu granic, kompletuje operat techniczny do starostwa oraz dokumentację rozgraniczenia nieruchomości do urzędu gminy

2. SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI ORAZ MAP DO CELÓW PRAWNYCH (SĄDOWYCH),

Podział nieruchomości to proces skomplikowany i czasochłonny, wymagający sporządzenia i skompletowania obszernej dokumentacji techniczno – prawnej przez geodetę.

Przebieg prac związanych z dokonaniem podziału nieruchomości w trybie administracyjnym:

ETAP I. OPINIA O MOŻLIWOŚCI PODZIAŁU – WÓJT GMINY LUB BURMISTRZ MIASTA
1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w powiatowym ośrodku dokumentacji prowadzonym przez starostę i pozyskanie niezbędnych do wykonania pracy materiałów.
2. Sporządzenie protokołu badania księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym.
3. Sporządzenie wstępnego projektu podziału. Wydanie przez postanowienia o możliwości podziału przez wójta gminy lub burmistrza miasta.

ETAP II. OPERAT TECHNICZNY – STAROSTA POWIATU.
1. Analiza dokumentacji określającej przebieg granic nieruchomości.
2. Wywiad terenowy.
3. Pomiar uzupełniający, pomiar granic nieruchomości podlegającej podziałowi.
a) doręczenie zawiadomień sąsiadom nieruchomości podlegającej podziałowi,
b) sporządzenie protokołu na gruncie.
4. Sporządzenie dokumentacji technicznej i skompletowanie operatu zawierającego m. in.: protokół przyjęcia granic do podziału, szkic z obliczeniami pól powierzchni, mapę z projektem podziału z wykazem zmian gruntowych, sprawozdanie techniczne.
5. Wprowadzenie zmian na mapę zasadniczą, kontrola dokumentacji przez inspektora kontroli oraz przyjęcie operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

ETAP III. DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – WÓJT GMINY LUB BURMISTRZ MIASTA.

Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału kończy geodezyjne postępowanie podziałowe i jest podstawą do wprowadzenia zmian (wykazania nowych działek ewidencyjnych) w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez starostę powiatowego.

Nowe punkty graniczne mogą być wyniesione w terenie i zamarkowane palami drewnianymi lub z zastosowaniem podwójnej stabilizacji w postaci szklanej butelki oraz kamienia granicznego.

Na wniosek właściciela może nastąpić wyznaczenie i utrwalenie nowo powstałych punktów granicznych znakami geodezyjnymi (w celu ich objęcia ochroną prawną – są to dodatkowe czynności, wykonywane w ramach zgłoszenia odrębnej pracy geodezyjnej w powiatowym ośrodku dokumentacji – wymagające m. in. ponownego zawiadamiania sąsiadów i spisania odpowiedniego protokołu na gruncie).

Po podziale geodezyjnym może nastąpić podział prawny, związany z przeniesieniem praw własności nowo wydzielonych działek gruntu.

3. SPORZĄDZANIE MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH (DO PROJEKTÓW BUDYNKÓW I SIECI UZBROJENIA TERENU),

Mapa do celów projektowych jest mapą sytuacyjno – wysokościową, wykonaną na kopii AKTUALNEJ mapy zasadniczej, z dodatkową treścią narzuconą przez przepisy prawa oraz uwzględniającą wymagania projektanta, sporządzaną na potrzeby realizacji inwestycji budowlanej.

Czynności związane ze sporządzeniem mapy do projektu budynku mieszkalnego:

 1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pozyskanie i analiza materiałów niezbędnych do wykonania pracy; badanie księgi wieczystej w celu wykazania na mapie istniejących służebności gruntowych.
 2. Wywiad terenowy oraz wywiad branżowy; analiza dokumentacji określającej przebieg granic nieruchomości oraz sprawdzenie, czy występuje konieczność:
  a) ustalania przebiegu linii granicznych (dodatkowe czynności),
  b) aktualizacji konturów użytków gruntowych i klas gleboznawczych.
 3. Pomiary sytuacyjno – wysokościowe, uwzględniające potrzeby aktualizacji mapy zasadniczej oraz wymagania projektanta.
 4. Sporządzenie dokumentacji technicznej i złożenie operatu technicznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 5. Aktualizacja mapy zasadniczej przez pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, weryfikacja operatu technicznego oraz odebranie z ośrodka dokumentacji zamówionych egzemplarzy zaktualizowanej mapy zasadniczej w celu naniesienia wymaganej treści mapy do celów projektowych; złożenie map do ośrodka w celu uzyskania odpowiednich klauzuli, pieczęci i podpisów osoby upoważnionej przez starostę.

4. TYCZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH,

Tyczenie budynku jest pierwszą czynnością na gruncie rozpoczynającą proces jego budowy – co jest dokumentowane przez geodetę uprawnionego na szkicu tyczenia oraz w dzienniku budowy. Wytyczenie następuje po numerycznym opracowaniu planu zagospodarowania działki oraz rzutu fundamentów budynku, wchodzących w skład projektu budowlanego – przy wykorzystaniu punktów osnowy geodezyjnej i dokumentacji określającej położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości, pozyskanej z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
Tyczenie budynku następuje po uprzednim odszukaniu i wskazaniu położenia znaków granicznych – co DECYDUJE o usytuowaniu budynku względem granic sąsiednich nieruchomości.

Czas realizacji usługi (2 – 3 tygodnie) jest wymuszony głównie oczekiwaniem na materiały geodezyjne związane z koniecznością zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Opracowanie kameralne do tyczenia (1 dzień) następuje po otrzymaniu projektu budowlanego od Inwestora oraz materiałów z Ośrodka. Wytyczeniu (1 dzień). Są one zazwyczaj oznaczane gwoźdźmi na ławach ciesielskich.

5. GEODEZYJNE INWENTARYZACJE POWYKONAWCZE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się w celu ustalenia danych określających położenie i kształt wybudowanych obiektów budowlanych, niezbędnych do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz do „odbioru budynków” (uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych).
W wyniku inwentaryzacji sporządza się operat geodezyjny, podlegający przyjęciu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i mapę inwentaryzacji powykonawczej – obrazującą położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu po zakończeniu procesu budowlanego.
Czynności związane ze sporządzeniem mapy inwentaryzacji powykonawczej budynku:

 1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku dokumentacji oraz pozyskanie i analiza materiałów niezbędnych do wykonania pracy
 2. Pomiary terenowe.
 3. Aktualizacja mapy zasadniczej przez pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, weryfikacja operatu technicznego oraz odebranie z ośrodka dokumentacji zamówionych egzemplarzy zaktualizowanej mapy zasadniczej w celu naniesienia wymaganej treści mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; złożenie map do ośrodka w celu uzyskania odpowiednich klauzuli, pieczęci i podpisów osoby upoważnionej przez starostę.

6. GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW

Gleboznawczą klasyfikacje gruntów wykonuje się dla terenów wcześniej nią nie objętych, oraz przy zmianach użytków na gruncie.
Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie obejmuje:

 1. sporządzenie opisu fizjograficznego;
 2. ustalenie zasięgu gruntów podlegających klasyfikacji;
 3. badanie profili glebowych, w tym określenie uziarnienia w ich poszczególnych poziomach genetycznych oraz szczegółowe określenie na mapie ewidencyjnej miejsca przeprowadzania tych badań;
 4. ustalenie rodzaju zbiorowisk roślinnych na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych;
 5. ustalenie typu siedliskowego lasu, jego drzewostanu, podszycia i runa na gruntach leśnych;
 6. ustalenie rodzaju i gęstości zadrzewień i zakrzewień gruntów zadrzewionych i zakrzewionych;
 7. zaliczenie gruntów do odpowiedniego typu, rodzaju i gatunku gleby, rodzaju użytku gruntowego oraz klasy bonitacyjnej;
 8. ustalenie zasięgu konturów typów gleb oraz klas bonitacyjnych.
 9. Projekt ustalenia klasyfikacji obejmuje:
  1. mapę klasyfikacji, sporządzoną na kopii mapy ewidencyjnej, zawierającą w szczególności:
  2. granice obszaru objętego klasyfikacją,
  3. ustalone granice zasięgów konturów typów gleb,
  4. ustalone granice zasięgów konturów klas bonitacyjnych,
  5. położenie odkrywek glebowych,
  6. dane opisowo-informacyjne:
 • oznaczenie jednostki ewidencyjnej i obrębu,
 • oznaczenie skali,
 • oznaczenia typów, rodzajów i gatunków gleb, rodzajów użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych, numery konturów klas bonitacyjnych oraz odkrywek glebowych.

Prosimy wstępnie o kontakt mailowy lub telefoniczny z informacją o położeniu obiektu (powiat, gmina, miejscowość, numery działek ewidencyjnych) oraz o rodzaju zamawianej usługi, co pozwoli na określenie terminu i ceny za jej wykonanie.