+48 695 715 832 geoklas@geoklas.pl

Polityka prywatności

RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 , str. 1), zwanego „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma GEOKLAS mgr inż. Tomasz Dominiak z siedzibą w Czołowo 43, 88-200 Radziejów, tel. 695-715-832, email geoklas@geoklas.pl

Kiedy i jakie dane gromadzimy?

1. Firma GEOKLAS mgr inż. Tomasz Dominiak gromadzi dane klientów lub potencjalnych klientów na różnych etapach współpracy, w szczególności:
a) podczas kontaktu klienta lub potencjalnego klienta z Administratorem (telefonicznie, mailowo, osobiście)
b) podczas zlecania i wykonywania usługi geodezyjnej,
2. Firma GEOKLAS mgr inż. Tomasz Dominiak przetwarza następujące dane, w tym dane osobowe Klientów i potencjalnych klientów: imię, nazwisko, adres do korespondencji, dane do wystawienia faktury sprzedaży, adres e-mail, nr telefonu, dane zawarte w dokumentach i plikach udostępnionych z powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz inne dane przekazane dobrowolnie przez klienta w celu realizacji usługi.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby realizacji świadczonych usług geodezyjnych.
2. Dane osobowe klientów lub potencjalnych klientów mogą być ponadto przetwarzane w celach marketingu usług własnych Administratora.
3. Za Państwa zgodą dane osobowe mogą być przekazywane urzędom administracji samorządowej celem wykonania usług związanych z gromadzeniem dokumentacji i realizacją zleceń geodezyjnych.
4. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie obowiązywania zgody. Z prawa do wycofania zgody mogą Państwo skorzystać wysyłając maila na adres geoklas@geoklas.pl.
5. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Z prawa tego można skorzystać wysyłając maila na adres geoklas@geoklas.pl.
6. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
7. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych przez firmę GEOKLAS mgr inż. Tomasz Dominiak.

Bezpieczeństwo danych osobowych
1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
2. Administrator dokłada należytej staranności, aby podmioty z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
4. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.
Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?
1. Dostęp do Państwa danych osobowych mają urzędy administracji publicznej, biuro rachunkowe, a także te, które świadczą usługi pocztowe. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
2. Wszyscy nasi pracownicy mający dostęp do Państwa danych osobowych zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności naszych Klientów.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
1. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane, tj. w przypadku danych przetwarzanych w związku z realizacją usług geodezyjnych nie mniej niż przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wykonano usługę.
2. Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – w przypadku i zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
3. Po upływie okresu przechowywania danych będą one trwale usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa Państwu przysługują?
1. Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez Administratora, uzyskania ich kopii, jak również uzyskania informacji o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych Administrator przetwarza dane konkretnego Użytkownika, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte),
b) sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),
c) uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),
d) przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., CSV),
e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe),
f) usunięcia danych osobowych.
2. Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać wysyłając maila na adres geoklas@geoklas.pl.
3. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem tym jest obecnie Generalny Inspektor Danych Osobowych.

 

Cookies

Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

Niniejsza strona internetowa oraz jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych.

Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.

W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.

Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.